Search form

Jon 8:7

7Ma wawayisi patana da ivivi tarakiiyanei. Tuna kubiine Yesu ivomiiri ma ivonesi bo, “Tam iyai ke meyani berabero kuta berai na kevi karei da weni wavinena wakimiyai kuna ravi.”