Search form

Jon 9:16

16Ma Perisi damsi viya ivona bo, “Yesu na ke God gwabinai ita pisi, iyamna viyakam marana ke ita vovokaravei.”

Ma viya ivona bo, “Berabero wawayina na ke kovokovoghina da matakira ghamaghamasi ita berai.” Tuna kubiine Perisi damsi ti mani kamosiyai ivi bogebogesi.