Search form

Jon 9:31

31Peyarita takovi da God na berabero wawayisi ke ita viviyanesi. Ma wawaya maninisi kava ina kayowana eberaberai na ti damsi iyanesi.