Search form

Jon 9:9

9Ma wawaya viya ivona da vaghina wawayina, ma viya ivona da kegha, kana kita da maghimaghighina.

Ma tomowina tuna mani ivi sisiya bo, “Taku na vaghina wawayiku.”