Search form

Luk 1:39

Meri inumataya Elisabet kurina.

39Nani murinai Meri ivovunagha ma yaghiyaghinai ivomiiri, inumataya ku kwanatu sago Judiya kamonai.