Search form

Luk 1:57

Jon Babataito itupuwa.

57Elisabet ina mara ipisi da iti tuwa na ivi tuwa da natuna tomowa.