Search form

Luk 1:67

Zekaraya kana tavora.

67Ma Kanuma Vovokaravina, Zekaraya itowatepani da sisiya God gwabinai iviiya. Ma ivona bo,