Search form

Luk 1:71

71Ivona da kata ghavighaviya ina ghegavovorisi ma ini yawasita.

Ini viteta da iyavo kava ebabareta na i rewapana takiibutawei.