Search form

Luk 1:74

74Ivona da ini tarapaparaneta da kata ghavighaviya ke aviyavisina ina berai kurita.

Tuna kubiine ke tayabumana ma kovokovoghita da tavokavakavari ma ina biga tabera bubuni,