Search form

Luk 10:1

Yesu kana kivikivina ivi 72 ivonatawesi.

1Yesu ivi sisiya ikovi ma kana kivikivina ivi 72 ivinesi. Ma ruwa ruwa duma ivonatawesi ivi nao ku kwanatu ma dobu bogii ma bogiiyai.