Search form

Luk 10:21

Yesu ivi nuwabiibai.

(Mat 11:25-27, 13:16-17)

21Nani maranai Yesu, Kanuma Vovokaravina damina iviiya da ivi nuwabiibii kirakai ma ivona bo, “O, Mamai, tam Bada kunumai ma dobuwai. Aikiikiiwem da vonavaghata kuteregavui da iyavo kava inotanotai da i nuwagiura ma i akovi irakata na ke itakovi. Ma iyavo kava ti nakanani ma ededa yoghoyogho na kurisi vonavaghata kuvi debei da iakovi. E, Mamai, am kayowana kuberai da nakanani itupuwa.”