Search form

Luk 10:25

Sameriya wawaya biibiina ina miiba.

25Vonaviyoyovana vibeyebeyena wawayina sago ivomiiri da Yesu ita rubui. Ivona bo, “Bada, avi ana berai da yawasa makamakii nonowina ana panani?”