Search form

Luk 10:38

Yesu inumataya Mata ma Meri kurisi.

38Yesu kana kivikivina yavata ibaba inenae da ku kwanatu sago inekiibau. Ma nani dobunai wavine sago kana vava Mata ivi kiikiiwesi ma irutinisi da kana numataya.