Search form

Luk 10:7

7Ma meni ku numana kona nekiibau da kii numataya na nani numanai kava komakai. Ma aviyavisina ina veremi na kokani ma koumai. Koakovi da bera maninina da bagibagi wawayina kana miiya ina viiya. Ma ke koni gubamavuremi.