Search form

Luk 11:37

Nuwapoya miikovimasago.

(Mat 23:1-36; Mak 12:38-40)

37Yesu ivi sisiya ikovi ma Perisi sago ipisi kurina ma ivonei da yavata ita nae da ina numiiyai ita kam. Inae ma Yesu irui ina ku numa ma nevanevanai ikenavipika da ita kam.