Search form

Luk 12:22

God kovi tumaghanei ma ke koni nuwapoya.

(Mat 6:25-34)

22Muriyai Yesu kana kivikivina ivonesi bo, “Tuna kubiine avonavonemi da ami yawasa dobuwai na ke koni nuwapoyei da aviyavisina kona kani ma aviyavisina kona kotei.