Search form

Luk 12:35

Matami ekarata ma kona banenega.

35“Ami rampa kokapuna ma kokitaruvai da mara nonowa ina karakarata. Ma bade kovi gara, kovovunagha meyemi da biga kubiine.