Search form

Luk 12:4

Iyi kota yabumanei?

(Mat 10:28-31)

4“Turaturaku, avonavonemi da iyavo kava ina kiivunumi na ke kona yabumanesi. Ina kiivunumi ma murinai ke kovokovoghina da aviyavisina berona ina berai kurimi.