Search form

Luk 12:50

50Ma kunona babataito sago damina ana viiya ma ere nuwapoyiku aikoyakoyagha da tuna berana ina kovi.