Search form

Luk 13:15

15Ma Bada Yesu ivonapotei bo, “Tami miiriruwaruwami! Viyakam maranai peyarimi sago sago duma ami ghamoghamo uravisi kona rupama ma i numa kamonai kona rutinakiibuwesi ku okowa da inuma.