Search form

Luk 14:10

10Ma weni nakanani kuta berai. Tavine kamna badana kam sisiya ita vonatawei da kuta pisi na wawayota kamosiyai kuta makai. Ma badana ita pisi da ita vonem bo, ‘Kwinaku, keghae ku gawara biibiina.’ Ma vaghina, wawaya maghinosiyai ita rutinim wawaya ghamaghamasi i ku gawara da kam vava ita rakata.