Search form

Luk 14:14

14Ti wawayisi na ke kovokovoghina da am agabiibai ina kovoghi, tuna kubiine God ini biibiinim. Ma maranai ina wawaya maninisi rabobowai ina vomiiri na kam miiya God gwabinai kuna viiya.”