Search form

Luk 14:34

Yegai damina kegha na titawei.

(Mat 5:13; Mak 9:50)

34“Yegai na biibiina. Ma mikeda yegai damina ina wapa na kara ke kovokovoghina da damina ina vovira.