Search form

Luk 15:13

13Ke mara gurina ma murimurina ina sawara peyarina ivi gimarei da mane iviiya ma ivomiiri da ku dobu rabaraba. Ma nani dobunai berabero yawasina kamonai imakamakai da ina mane peyarina ivi rekwe wapawapai da ivi koviya.