Search form

Luk 16:1

Koyakoyagha nuwanuwagiurina miibiina.

1Yesu kana kivikivina miibiiyai ivonesi bo, “Mura wawayina sago ina bigabiga ivinei da ina mane ma ina sawara kudubina ita koyaghi. Ma mara sago mura wawayina sisiya ivi yanei da bigabiga bera wapawapa iberaberai da ina mane ivivi rekwei.