Search form

Luk 16:10

10Iyavo kava bera gisina ina koyagha bubuni na kovokovoghina da titumaghanei da bade bera ghamana ina koyagha bubuni. Ma iyavo kava aviyavisina gisina gwabisiyai na ke ina koyagha bubuni na takovi da bade ghamana ke ina koyagha bubuni.