Search form

Luk 16:12

12Mura kudubina na God rapenai. Ma iyi tam dobu kana mura gisina iverem da kuta koyagha bubuni ma kuvi rekwei na God ke ini tumaghanem da mura vaghata ina verem da rapemuwai.”