Search form

Luk 16:15

15Ma tuna ivonesi bo, “Wawaya matasiyai koberaberai da tami nakanani ma wawaya biibiimi, ma God iakovi da nuwanuwami ikikava. Aviyavisina wawaya dobuwai enotanotai da bera ghamana na God kurina iyamna kegha.”