Search form

Luk 16:7

7Ma wawaya kana viruwa ikwatui ma ivonei bo, ‘Tam kam tupi na viya?’ Ma ivonapotei bo, ‘Taku na 20 tausan kilos whiti aviiya.’ Ma bigabiga ivonei bo, ‘Am pepa weni, keviiya ma girumina kevirai da kam tupi na 16 tausan kilos kava.’