Search form

Luk 17

Berabero ma vitumaghana.

(Mat 18:6-7, 21-22; Mak 9:42)

1Yesu kana kivikivina ivonesi bo, “Vonavaghata da wawaya i yawasa kamonai ruyagha ina panani da berabero ina berai. Ma meni wawayina kwinana ini nowe beroi da ruyagha ina panani da berabero ina berai na tuna iti nuwapoya kirakai, iyamna kovogha God gwabinai ina viiya. 2Ita biibii kirakai da wakima ghamana iwanai ita kuni ma ku bogapu ita tawanoruwei da kara ke kovokovoghina da wawaya ina ruyaghisi, iyavo kava ti nakanani ma ededa yoghoyogho na ruyagha ke ina veresi da berabero ina berai. 3Tuna kubiine kokitaruvimi.”-

“Varesim bera berona ina berai na keyeghai. Ma mikeda ininimaya ma ina berabero ina miirikupukuputei na tam na ina berabero kenotatawei. 4Mikeda mara miikovimaruwa mara sago kamonai bera beroberosi kurim ina berai ma mara miikovimaruwa ina pisi kurim ma ina vonem da ina bera beroberosi inimayei ma ina miirikupukuputei na bade tam na mara miikovimaruwa ina berabero kenotatawei.”

5Ma aposol Bada Yesu kurina ivona bo, “Akii vitumaghana kevi rakati.”

6Ma ivonapotesi bo, “Mikeda ami vitumaghana gisi vaghina ita makai nakanani ma pei gisi korekorena ma weni kiina kota vonei bo, ‘Ketinaragu meyem ma kedamana ku yegai da kamonai kuna gogo,’ na vonavaghata, ina votekatekemi.”

7“Mikeda bada sago ina bigabiga wawayina ituwuwata bo sipu ita koyakoyaghi ma muriyai ita vovira ku numa na ina bada ke ita vonei bo, ‘Kepisi, kuna makai ma takam.’ Kegha, 8ita vonei bo, ‘Kaku vavai kevi tavi, kam gara biibiina kekotei ma kekoyaghiku da ana kam ma anuma. Ma muriyai tam kuna kam ma kunuma.’ 9Ma bigabiga wawayina ina bada ina kayowana peyarina ina berai na ke ini kiikiiwei. 10Bade tami nakanani, maranai Bada biga ina veremi ma koni kovini, kona vona bo, ‘Tokii na bigabiga, akii biga kava kaberaberai.’”

Yesu tomotomowa imaruwa ivi yawasisi.

11Mara sago Yesu inenae ku Jerusalem. Ma Sameriya da Gariri i viparaparatai ibababa. 12Ku meyagai sago irurui na tomotomowa imaruwa gubagubagisi ipipisi kurina. Kii gubaga na giipo, tuna kubiine nokomanaki ma ivi kiimiiriyesi. 13Ma gamotepasiyai ikiirara. “Yesu! Bada! Kevi kamyuyuwekai!”

14Yesu ikitisi, ma ivonesi bo, “Konae da taparoro babada kurisi koni beye meyemi da koyawasa.”

Ma ivivi neyana da keta borinai na iyawasamakai.- 15Kwinasi sago, maranai ikitai da iyawasa, ivovovira ma gamotepanai God kana vava ivovokavakavari. 16Ma ipisi da Yesu maghinonai itawotei ma ivi kiikiiwei. Tuna na Sameriya wawaya. 17Ma Yesu ivona bo, “Vonavaghata da wawaya imaruwa avi yawasisi. Ma ivi 9 na imapatana? 18Weni tomowina na dobu viruwa wawayina, ma ina kina kava ivovira. Avi kubiine peyarisi ke ita vovira da God ita vokavakavari?” 19Ma Yesu tomowina ivonei bo, “Kevomiiri ma kuna nae, am vitumaghana kubiine kuyawasa.”

God ina vikiivavona ina nekiibau.

(Mat 24:23-28, 37-41)

20Mara sago Perisi damsi Yesu ivi tarakiiyanei da avi maranai God ina vikiivavona ina nekiibau. Ma Yesu ivonapotesi bo, “God ina vikiivavona ina nekiibau na damina kona viiya, ma ke matamiyai kona kitai. 21Ma wawaya ke kovokovoghina da ina vona bo, ‘Weni we,’ bo ‘Nokoniko!’ iyamna God ina vikiivavona namada nuwanuwami kamonai.”

22Yesu kana kivikivina ivonesi bo, “Mara epipisi da ami vokwarakwara kamonai ami kayowana ghamana da Wawaya Natusi kota kitai. Ma kegha, ke kona kitai. 23Wawaya ina vonemi bo, ‘Weni we,’ bo ‘Nokoniko!’ Ma ke koni tumaghanesi da kona kiibau da konekwai. 24Maranai Wawaya Natusi ina nekiibau na nakanani ma namanamara ita vovokadari da dobu kudubina ita yasegani. 25Ma kunona Wawaya Natusi ina kiivikamaghiyei ma weni kimtina ina barei. 26Aviyavisina itupuwa Nowa ina mariyai, na bade nakanani ina tupuwa Wawaya Natusi ina mariyai.- 27Maranai Nowa ina ku waka igeru na wawaya ikamkam, iumuma, wivine ma tomotomowa itatavine. Ma kutukutuva ighae da peyarisi irukwa.- 28Bade berana sago Lot ina mariyai itupuwa. Wawaya ikamkam ma iumuma, igimagimara ma ivivi gimara, iwayowayowa ma inumanumavowa.- 29Ma maranai Lot, Sodom kwanatuna ikiibutawei, sulpa wakimisi karakaratisi kunumai ioru da wawaya peyarisi ikaragavogavovorisi. 30Ma bade nakanani, wawaya dobu yawasina ina vivinuwabiibiiyei ma nani kamonai Wawaya Natusi ina rudeba da wawaya matasiyai ina kitai.”

31“Nani maranai wawaya matarai ke ina rui numa ku kamona da ina sawara ina yuna. Bade nakanani wawaya ina wayowayowa na ke ina vovira ku numa da aviyavisina ina viiya.- 32Ikikava itupuwa Lot kawana kurina na kota notai.- 33Wawaya iyai ina yawasa ina nuwaghanei na ini wapai, ma iyai ina yawasa ina nuwatawei na yawasa makamakii nonowina ina panani.- 34Avonavonemi, nani didibarinai wawaya ivi ruwa gawara sago ina kenakena na God sago ina viitawei ina ghae ma sago ina makai. 35Wivine ivi ruwa whiti ina yaghayagha na sago ina viitawei ina ghae ma sago ina makai.” 36(-)+

37Ma kana kivikivina ivi tarakiiyanei bo, “Bada, weni berasi na imapatana ina tupuwa?”

Ma Yesu miibiiyai ivonapotesi bo, “Oghogha kona kitisi da ini kiidaburana na konakovi da bowabowa nani dobunai.”