Search form

Luk 17:11

Yesu tomotomowa imaruwa ivi yawasisi.

11Mara sago Yesu inenae ku Jerusalem. Ma Sameriya da Gariri i viparaparatai ibababa.