Search form

Luk 17:14

14Yesu ikitisi, ma ivonesi bo, “Konae da taparoro babada kurisi koni beye meyemi da koyawasa.”

Ma ivivi neyana da keta borinai na iyawasamakai.