Search form

Luk 17:22

22Yesu kana kivikivina ivonesi bo, “Mara epipisi da ami vokwarakwara kamonai ami kayowana ghamana da Wawaya Natusi kota kitai. Ma kegha, ke kona kitai.