Search form

Luk 18:12

12Taku taparoro nununai aisiya da mara ruwa ma aku miiya aviiviiya na aku verena ruvanai atereterei.’