Search form

Luk 18:18

Mura wawayina.

(Mat 19:16-30; Mak 10:17-31)

18Jiu damsi i bada sago ipisi ma Yesu ivi tarakiiyanei bo, “Bada biibiim, aviyavisina ana berai da yawasa makamakii nonowina ana viiya?”