Search form

Luk 18:27

27Ma Yesu ivonapotesi bo, “Aviyavisina ipiropiro kirakai da wawaya ke kovokovoghina da ina berai na God kurina itekateka kirakai.”