Search form

Luk 18:41

41“Aviyavisina kekayokayowei da ana berai kubiim?”

Ma ivonapotei bo, “Bada, aku kayowana da ata kita.”