Search form

Luk 18:9

Perisi ma teks yuyuna wawayisi miibiina.

9Wawaya viya enotanota meyesi, da God ku matana ti na maninisi da wawaya viya ekitakitaoruwesi. Tuna kubiine Yesu weni miibiina ivi sisiyei kurisi.