Search form

Luk 19:12

12Ivona bo, “Mara sago tomowa ghamana imakamakai da sisiya iviiya da ita numataya ku dobu rabaraba ma nani dobunai rewapana ita viiya da tuna mani ina dobuwai iti kiivavo. Ma muriyai ita vovira ina ku dobu.