Search form

Luk 19:22

22Ma ina bada ivonapotei bo, ‘Tam bigabiga berom! Tam mani am sisiya ikikava kutereterei na nakanani ani wavum! Kuakoviku da wawaya bagibagiku sago. Aviyavisina ke rapekuwai ma kegha da aviiviiya, ma aviyavisina ke ata vovoni ma kegha da ayabayaba.