Search form

Luk 19:26

26Ma badana ivonapotesi bo, ‘Avonavonemi da wawaya sago sago duma aviyavisina gwabisiyai ekoyakoyagha bubuni na bade God ku tepana ina terei. Ma wawaya aviyavisina gwabisiyai ke ita koyagha bubuni na God kudubina ina viitawei.’