Search form

Luk 19:37

37Oliv koyanai iororu na kana kivikivina peyarisi nuwabiibiiyai God ivivi kiikiiwei, gamotepasiyai ivovokavakavari, iyamna bera ghamaghamasi Yesu iberai na matasiyai ikitai. Ivonavona bo,