Search form

Luk 2:14

14Peyarisi ivonavona bo,

“God kiidamo makamakiina tavokavakavari ma tighegheni da kana kadara ina rakata.

Ma iyavo kava dobuwai God nuwanuwami eviiviiya na ina nuwanuba gwabimiyai ina makai.”