Search form

Luk 2:32

32Tuna am yasegana da ini debem kupuna damsi kurisi,

Ma bade tuna na kam kadara am wawaya Israel kamosiyai.”