Search form

Luk 2:38

38Ma kwapurina inekiibau da wawaya kikei ikitai ma God ivi kiikiiwei. Muriyai inae da iyavo kava nimonimoriyai Jerusalem kana Viviyawa ikoyakoyaghi da ita pisi ma iti yawasisi na kurisi wawaya kikei ivi sisiyei.