Search form

Luk 2:39

Josepa da Meri ivovira ku Nasaret kwanatuna.

39Josepa da Meri, Bada ina vonaviyoyovana inunura bubuni da bera kudubina ivi kovini ma ivovira i ku kwanatu Nasaret, Gariri dobuna kamonai.