Search form

Luk 2:4

4Tuna kubiine Gariri dobunai tomowa sago kana vava Josepa ivomiiri da ina kwanatu Nasaret ikiibutawei. Inae ina kaekiki David ina ku dobu, ku Beteliyem kwanatuna Judiya dobunai.