Search form

Luk 20:20

20Tuna kubiine taraboga iekwai na wawaya viya ivonatawesi kurina, iti bero da nakanani ma wawaya maninisi. Iti kaetina da maranai Yesu iti sisiya bero na iti wavui ma Pailat ku imana ita terei, tuna tomowina Rome damsi ivinei da Judiya dobuna ivivi badei.