Search form

Luk 20:27

Raborabobosi ina vomiiri bo kegha?

(Mat 22:23-33; Mak 12:18-27)

27Sadusi damsi inotanotai da wawaya ina rabobo na muriyai ke ina vomiiri. Ma viya ipisi Yesu kurina ma ivona bo,