Search form

Luk 20:46

46“Kokitaruvimi! Ke kona berai da vonaviyoyovana vibeyebeyena wawayisi nakanani. I kayowana da ini wawayaghama. Tuna kubiine gara rurukarukaruwesi ikote ma ebababa, ekayokayogesiro. Ma i kayowana da vigimagimara gawarisiyai wawaya ina vokaravesi ma ini kiikiiwesi. Ma bade i kayowana da kiki numasiyai ma kamporaghai babada kii gawariyai ina makai.